Servicevoorwaarden

Uw gebruik van de Diensten aangeboden door Rentling, of een van haar filialen (hier aangeduid als "Rentling", "ons", "wij" of "onze") wordt beheerst door deze overeenkomst tussen u en Rentling.

LEES DEZE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. OM GEBRUIK TE KUNNEN MAKEN VAN DE DIENSTEN, MOET U ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST LEZEN EN AANVAARDEN.

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN, OF DOOR TE KLIKKEN OP DE "IK ACCEPTEER" KNOP:

(1) STEMT U ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE OVEREENKOMST, MET INBEGRIP VAN ALLE WIJZIGINGEN DIE VAN TIJD TOT TIJD WORDEN AANGEBRACHT;

(2) VERKLAART U 18 JAAR OF OUDER TE ZIJN, ALS U EEN ENTITEIT BENT, DAT U EEN VENNOOTSCHAP, VENNOOTSCHAP OF ANDERE RECHTSPERSOON BENT DIE NAAR BEHOREN IS OPGERICHT EN EEN GOEDE REPUTATIE HEEFT; EN

(3) VERKLAART U BEKWAAM EN BEVOEGD TE ZIJN OM DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN EN HANDELINGEN TE VERRICHTEN ZOALS VEREIST DOOR U ONDER DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U EEN DERDE PARTIJ BENT DIE NAMENS EEN BEGUNSTIGDE RENTLING GEBRUIKT, STEMT U ERMEE IN DAT DEZE VOORWAARDEN MUTATIS MUTANDIS VAN TOEPASSING ZIJN OP UW ACTIVITEITEN TEN BEHOEVE VAN DEZE BEGUNSTIGDE.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DE RENTLING DIENSTEN.

1. SCOPE

1.1 Definities

(a) "Accountprofiel": de account van een Gebruiker die is aangemaakt en die de Gebruiker op unieke wijze identificeert;

(b) "Overeenkomst" betekent deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief gerelateerde schema's, beleid en andere documenten die onder "Wettelijk" op de Website staan, zoals van tijd tot tijd kan worden gewijzigd;

(c) "Werkdagen": elke dag, met uitzondering van een zaterdag of zondag, of midweekvakantie in een gebied over de hele wereld;

(d) "Overmacht" betekent elke handeling, gebeurtenis, omstandigheid of gebeurtenis buiten de controle van een partij die de uitvoering van de verplichtingen van die partij onder deze Overeenkomst wezenlijk beïnvloedt en die redelijkerwijs niet voorzien of verstrekt had kunnen worden tegen, met inbegrip van gebeurtenissen zoals brand, telecommunicatie of storingen in de elektriciteitsvoorziening, overheids- of quasi- overheidshandelingen, storingen in apparatuur, arbeidsconflicten, rellen, oorlog, niet-uitvoering van onze verkopers of leveranciers;

(e) "Gevrijwaarde partijen": collectief, Rentling en haar dochterondernemingen, moedermaatschappijen, moedermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, werknemers, werknemers, consultants, klanten, leveranciers en andere vertegenwoordigers, en de functionarissen, directeuren, agenten, werknemers, consultants, klanten, leveranciers en andere vertegenwoordigers van haar dochterondernemingen, moedermaatschappijen en gelieerde ondernemingen;

(f) "Verhuurder" betekent de persoon (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een bedrijf, partnerschap of andere zakelijke entiteit) met wie u een huurovereenkomst of soortgelijke overeenkomst hebt of wil aangaan in verband waarmee u de Diensten gebruikt of van plan bent te gebruiken;

(g) "Betaling" betekent een bankoverschrijving die u hebt geïnitieerd, of die wij namens u initiëren;

(h) "Betalingsbedrag" verwijst naar de totale waarde van een Betaling exclusief de Servicevergoeding;

(i) "Vastgoedbeheerder": een persoon of entiteit die één of meer handelingen verricht namens een Verhuurder;

(k) "Servicevergoeding" betekent de vergoeding die Rentling u in rekening brengt wanneer u de Diensten gebruikt.

(l) "Diensten" betekent de internetdiensten die via de Website worden aangeboden;

(m) "Gebruiker" betekent een persoon of entiteit die deze Overeenkomst is aangegaan en gebruik maakt of van plan is de Diensten te gebruiken; en

(m) "Website": de website www.Rentling.group en alle gerelateerde webpagina's, mobiele toepassingen, software of andere platforms of toepassingen die van tijd tot tijd door Rentling worden aangeboden.

2. SUBSIDIABILITEIT EN UW ACCOUNT

2.1 Rentling Service

Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze overeenkomst en wanneer aangeboden door ons, kunt u gebruik maken van onze Diensten om de relatie met uw huurders en/of verhuurder te beheren.

2.2 Uw account

Wanneer u zich inschrijft om gebruik te maken van onze diensten, maakt u een Rentling account aan en verstrekt u alle informatie die wij nodig hebben om een accountprofiel aan te maken en te gebruiken. U gaat ermee akkoord om de informatie in uw accountprofiel actueel en up-to-date te houden.

2.3 Subsidiabiliteit

Om in aanmerking te komen voor het gebruik van onze Diensten, moet u ofwel (1) een persoon van ten minste 18 jaar oud zijn die in staat is om juridisch bindende contracten te vormen onder het toepasselijke recht in uw rechtsgebied; of (2) een onderneming, partnerschap of andere rechtspersoon die naar behoren is opgericht (en, indien van toepassing, is opgericht), een goede reputatie heeft en de bevoegdheid en bevoegdheid heeft om deze Overeenkomst aan te gaan en de handelingen te verrichten zoals vereist door u onder deze Overeenkomst. U mag de Diensten gebruiken namens uzelf of als de bevoegde vertegenwoordiger van een bedrijf of andere entiteit die is geregistreerd om zaken te doen in dezelfde provincie waar u woonachtig bent. Er mogen geen machines, scripts of andere geautomatiseerde diensten worden gebruikt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten zonder toestemming van Rentling. Ongeautoriseerde machinale toegang tot de Rentling diensten kan ten alle tijde worden geblokkeerd.

2.4 Identiteitsverificatie

Hierbij machtigt u ons, rechtstreeks of via derden, om alle inlichtingen in te winnen die wij nodig achten om uw identiteit te valideren.

3. BETALINGEN VERRICHTEN - DEPOSIT RELAY - BORG BESCHERMING

3.2 Servicekosten

Rentling berekent, indien van toepassing, niet-retourneerbare servicekosten.

3.3 Betalingsachterstand en niet-voltooiing

Aangezien de verwerkingstijden van betalingen afhankelijk zijn van administratieve factoren en institutionele achterstanden waarop wij geen invloed hebben, kan het tot zeven werkdagen (en in zeldzame gevallen zelfs langer) duren voordat de ingediende betalingen zijn afgerond. Vertragingen liggen buiten de controle van Rentling.

In het geval dat een Betaling niet kan worden voltooid, zullen wij proberen u ten minste eenmaal op de hoogte te stellen via onze Website of via de contactgegevens in uw Account Profiel. In het geval van een dergelijke vertraging of niet-voltooiing is elke aansprakelijkheid die ontstaat als gevolg van een dergelijke vertraging de verantwoordelijkheid van de toepasselijke Gebruiker, en niet van Rentling. Eventuele boetes, vergoedingen voor te late betaling en rentekosten voor te late betaling vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Als een Betaling niet is voltooid, heeft u geen recht op teruggave van de door ons in rekening gebrachte servicekosten, ongeacht de reden van niet-voltooiing.

3.5 Betalingslimieten

Wij kunnen, naar eigen goeddunken, limieten opleggen aan elk Betalingsbedrag dat u via onze Diensten kunt verzenden.

3.6 Onvoldoende middelen of krediet

Niettegenstaande enige andere bepaling, bent u als enige verantwoordelijk voor de betaling aan uw verhuurder of Vastgoedbeheerder. Elke tekortkoming met betrekking tot het doen van een betaling aan uw verhuurder of diens Vastgoedbeheerder is uw enige verantwoordelijkheid en Rentling is op geen enkele wijze aansprakelijk voor uw nalatigheid of onvermogen om betalingen te doen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, elke situatie waarin u onvoldoende middelen of krediet beschikbaar heeft om een Betaling aan uw Verhuurder of Vastgoedbeheerder te doen als gevolg van het in rekening brengen door Rentling van toepasselijke Servicekosten voor het gebruik van de Diensten.

3.7 Wanbetaling en frauduleuze transacties

Indien een enkele transactie wordt onderzocht en wordt vastgesteld dat deze frauduleus is, kan Rentling naar eigen goeddunken de account van de betreffende Gebruiker beëindigen en kan deze wanbetaling en frauduleuze transactie worden gemeld aan de autoriteiten.

4. ONTVANGEN VAN BETALINGEN

4.1 Subsidiabiliteit

Voordat u gebruik maakt van onze Diensten, moet u een Accountprofiel opstellen op voorwaarden die voor ons bevredigend zijn, en u moet ons de materiële gegevens verstrekken die wij nodig hebben voor het invullen van uw Accountprofiel. Alleen gebruikers die deze Overeenkomst zijn aangegaan, komen in aanmerking voor betalingen via onze Diensten.

4.3 Belastingen

Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen welke belastingen eventueel van toepassing zijn op de betalingen die u verricht, en het is uw verantwoordelijkheid om de juiste belasting te innen, te melden en aan de juiste belastingdienst over te maken. Rentling is niet verantwoordelijk voor het bepalen of er belastingen van toepassing zijn op uw Betalingstransactie, of voor het innen, rapporteren of overmaken van belastingen die voortvloeien uit een Betalingstransactie. U gaat ermee akkoord aan Rentling belastingen of soortgelijke betalingen te betalen die Rentling aangeeft door u verschuldigd te zijn met betrekking tot eventuele Servicekosten of andere Diensten die wij aan u kunnen leveren.

5. UW ACTIVITEITEN

5.1 Gedrag

In verband met uw gebruik van onze Website en onze Diensten gaat u ermee akkoord:

(a) de Diensten uitsluitend te gebruiken voor betalingen volgend uit uw huurovereenkomst, en niet voor de afdracht van andere soorten betalingen, tenzij anders overeengekomen tussen u en Rentling;

(b) niet te handelen op een wijze die lasterlijk, lasterlijk, bedreigend of intimiderend is voor een persoon (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een onderneming, partnerschap of entiteit), op welk moment dan ook, om welke reden dan ook;

(c) ons op alle redelijke tijdstippen nauwkeurige en bijgewerkte informatie te verstrekken;

(d) in alle opzichten te voldoen aan deze Overeenkomst en alle andere overeenkomsten die u met ons hebt gesloten;

(e) alle toepasselijke internationale, federale, provinciale en lokale wetten en voorschriften na te leven;

(f) niet registreren of gebruik maken van meerdere Rentling accounts, anders dan voor testdoeleinden;

(g) geen inbreuk maken op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, handelsgeheim of andere intellectuele eigendomsrechten, of op publiciteits- of privacyrechten van ons of een derde partij;

(h) op verzoek een bevestiging van uw identiteit of enige andere informatie die u ons hebt verstrekt, en medewerking te verlenen aan eventuele onderzoeken van deze gegevens door ons of door onze afgevaardigden van derden;

(i) redelijk en tijdig te reageren op onze communicatie;

j) geen virussen, trojaanse paarden, wormen of andere computerprogrammeringsroutines in te voeren of het gebruik of de verspreiding van virussen, trojaanse paarden, wormen of andere computerprogrammeringsroutines die een systeem, gegevens of informatie kunnen beschadigen, nadelig kunnen beïnvloeden, heimelijk onderscheppen of onteigenen;

(k) geen robot, spider, ander automatisch apparaat of handmatig proces te gebruiken om onze Website te controleren of te kopiëren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;

(l) geen enkel apparaat, software of routine gebruiken om onze uitsluitingsprocessen voor robots te omzeilen of om onze Website of onze Diensten te verstoren of te proberen te verstoren;

5.2 Witwassen van geld

Door gebruik te maken van de Diensten, bevestigt u het bestaan van een huurovereenkomst op het adres dat vermeld staat voor de betaling. Rentling behoudt zich het recht voor om elke mogelijke of verdachte witwasactiviteit te melden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

6. INTELLECTUAL EIGENDOM

6.1Beperkte vergunning

U verleent ons een beperkte, niet-exclusieve en herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van alle informatie en gegevens die u verstrekt in verband met uw gebruik van onze Diensten. U stemt ermee in geen enkel deel van onze Diensten te kopieren, re-framen, linken of door te verkopen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

6.2 Intellectuele eigendom

"Rentling", alle gerelateerde logo's, merken, symbolen en woorden op onze Website (inclusief de Diensten) zijn eigendom van Rentling. Daarnaast zijn alle inhoud en materialen op onze Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kopteksten van de pagina's van de Website, aangepaste afbeeldingen, knopiconen en scripts, ons intellectueel eigendom. U mag het voorgaande niet kopiëren, imiteren of gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

7. BEVEILIGING EN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

7.1 Onbeveiligde elektronische kanalen

U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor alle risico's verbonden aan elektronische communicatie tussen ons, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het risico dat dergelijke communicatie aan de verkeerde persoon wordt geleverd, onderschept, verloren gaat of wordt gewijzigd door een derde partij.

7.2 Toegang tot account

U bent er verantwoordelijk voor dat de Diensten en uw Rentling account alleen door u worden gebruikt. U gaat ermee akkoord dat alle elektronische communicatie die door u wordt gedaan of waarvan u beweert dat deze namens u is gedaan, bindend voor u zal zijn. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer of ander elektronisch apparaat door middel van toegang tot onze Website en onze Diensten, en u stemt ermee in dat u de verantwoordelijkheid aanvaardt voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord.

7.3 Melding van onbevoegd gebruik

U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u weet of redelijkerwijs zou moeten weten dat een onbevoegd persoon toegang heeft of kan krijgen tot onze Diensten (via uw Rentling account of anderszins) of als u zich bewust wordt van een feitelijk of bedreigd gebruik van onze Diensten op een manier die in strijd is met deze Overeenkomst.

7.4 Weblinks

Er kunnen links op onze Website staan naar websites, applicaties of platforms die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Wij doen geen uitspraken over, onderschrijven niet en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, producten, diensten, privacybeleid of praktijken met betrekking tot dergelijke andere websites, toepassingen of platforms. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die door u worden geleden of claims die tegen u worden ingediend met betrekking tot uw gebruik van dergelijke andere websites, toepassingen of platforms.

7.5 Bewijs

Informatie die door ons wordt bijgehouden met betrekking tot elektronische communicatie met u zullen in alle juridische, administratieve of andere procedures toelaatbaar zijn als afdoend bewijs van de inhoud van die communicatie op dezelfde manier als een origineel papieren document, en u doet afstand van elk recht om bezwaar te maken tegen de invoering van een dergelijk document als bewijs.

7.6 Elektronische communicatie

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, of e-mails en andere communicatie van uw desktop of mobiel apparaat naar ons stuurt, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in om berichten van ons elektronisch te ontvangen, zoals e-mails, teksten, mobiele pushberichten, of berichten en berichten op onze Website of via onze Diensten, en u kunt kopieën van deze berichten bewaren voor uw administratie. U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden.

8. PRIVACY

8.1 Privacy

Door gebruik te maken van onze Diensten gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie en het delen van dergelijke informatie met onze Vrijwillige Partijen en de personen die, naar ons eigen goeddunken, noodzakelijk kunnen zijn, in overeenstemming met ons Privacybeleid, beschikbaar op www.Rentling.group/privacy-policy

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID; GARANTIES

9.1 Schadeloosstelling en vrijgave

U gaat ermee akkoord om elk van de Gevrijwaarde Partijen schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke vordering of eis tegen dergelijke Gevrijwaarde Partijen of derden (met inbegrip van terugbetaling van gemaakte redelijke juridische kosten) als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van onze Diensten of onze Website, uw inbreuk op deze Overeenkomst, of uw schending van de wet of rechten van een derde partij.

9.2 Beperkingen van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL EEN GEVRIJWAARDE PARTIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR GEDERFDE WINSTEN, ZAKEN, INKOMSTEN OF KLANTEN OF ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR GEDERFDE WINST, OF INFORMATIE OF Verliezen van PRIVACY)

9.3 Geen garantie

ONZE DIENSTEN WORDEN GELEVERD ZOALS ZE ZIJN EN ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDE, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, VAN WELKE AARD DAN OOK. WIJ WIJZEN ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK UITDRUKKELIJK VAN DE HAND. WIJ GARANDEREN GEEN CONTINUE, ONONDERBROKEN, FOUTLOZE OF BEVEILIGDE TOEGANG TOT ENIG DEEL VAN ONZE DIENSTEN.

10. EINDE OVEREENKOMST

10.1 Beëindiging door Rentling

Wij kunnen, naar eigen goeddunken en zonder boete of aansprakelijkheid van welke aard dan ook, deze Overeenkomst of uw toegang tot onze Diensten om welke reden dan ook en op elk moment beëindigen.

10.2 Overgang na beëindiging

Alle monetaire en niet-monetaire verplichtingen van de partijen die vóór de datum van beëindiging of vervaldag verschuldigd zijn of moeten worden uitgevoerd of nagekomen, blijven ook na de beëindiging bestaan totdat dergelijke verplichtingen zijn uitgevoerd of vervuld.

11. DIVERSEN

11,1 Valuta

Tenzij anders vermeld, zijn alle bedragen waarnaar in deze overeenkomst wordt verwezen, in Euro's.

11.2 Partnerschap

Rentling is een onafhankelijke dienstverlener. Niets in deze Overeenkomst zal een partnerschap, joint venture, principaal-agentrelatie of een soortgelijke relatie tussen u en Rentling of tussen u en Rentling of tussen Rentling en een andere Gebruiker of derde partij in het leven roepen.

11.3 Derden Leveranciers

Wij kunnen bij het verlenen van onze diensten gebruik maken van een of meer externe dienstverleners. U gaat ermee akkoord dat informatie over u kan worden gedeeld met dergelijke dienstverleners voor het uitvoeren van deze overeenkomst in overeenstemming met ons privacybeleid.

11.4 Kenmerken en functionaliteit

U begrijpt dat de Diensten in de loop der tijd kunnen veranderen naarmate we meer functies of inhoud toevoegen en verfijnen. Wij behouden ons het recht voor om de functies, functionaliteit, inhoud of andere aspecten van de Diensten te allen tijde, met of zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken bij te werken, te wijzigen of te beëindigen. Alle wijzigingen aan onze huidige Diensten, met inbegrip van de release van nieuwe tools en middelen, zijn onderworpen aan deze Overeenkomst. Wij garanderen niet de beschikbaarheid van de Diensten of andere voordelen die erin zijn opgenomen, en ze zijn allemaal onderhevig aan verandering op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.

11.5 Hele overeenkomst

Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Rentling met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst; zij vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten en besprekingen tussen u en Rentling.

11.6 Vertegenwoordiging en garantie

U verklaart en garandeert dat uw uitvoering van en prestaties onder deze Overeenkomst:

(a) op geen enkele wijze in strijd is met uw andere wettelijke verplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw bedrijfs-statuten of soortgelijk document, indien van toepassing, of een overeenkomst tussen u en een derde partij; en

(b) naar behoren is geautoriseerd door alle noodzakelijke acties en geen toestemming of andere actie vereist van of met betrekking tot een derde partij.

11.7 Kennisgevingen

Om effectief te zijn, moet de kennisgeving op grond van deze overeenkomst als volgt worden gedaan:

(a) u kan per e-mail op de hoogte worden gesteld op het e-mailadres dat in uw accountprofiel is vermeld, of door een dergelijke kennisgeving op onze Website te plaatsen, ongeacht of deze specifiek aan u of meer in het algemeen aan gebruikers van onze Website of onze Diensten is gericht; en

(b) tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst, moet de kennisgeving aan ons worden verzonden per e-mail naar info@Rentling of een ander e-mailadres dat we u van tijd tot tijd kunnen aangeven.

11.8 Scheidbaarheid

De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van een bepaalde bepaling van deze overeenkomst zal de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden of beperken.

11.9 Toepasselijk recht

Deze Overeenkomst wordt beheerst door, en moet worden geïnterpreteerd, geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met Europese richtlijnen, met uitzondering van enige regel of beginsel van conflicten van recht dat anders zou kunnen voorzien. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze overeenkomst.

11.10 Bevoegdheid

De partijen onderwerpen zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en gerechtshoven van het Groothertogdom Luxemburg en aanvaarden in het algemeen en onvoorwaardelijk de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en gerechtshoven van het Groothertogdom Luxemburg met betrekking tot elke rechtsvordering of procedure die op enig moment kan worden ingesteld met betrekking tot deze overeenkomst, met uitzondering van verzoeken om een voorlopige voorziening of specifieke uitvoering door Rentling. Elk van de partijen doet onherroepelijk afstand van elk bezwaar dat zij nu of in de toekomst heeft of zal hebben tegen de plaats van een dergelijke actie of procedure, en elke vordering die zij nu of in de toekomst heeft of zal hebben dat een dergelijke actie of procedure in een lastig forum is ingesteld. De bevoegdheid en de plaats van handeling in het kader van deze overeenkomst berusten bij het Groothertogdom Luxemburg.

11.11 Bindend effect; Overdracht

Deze overeenkomst waarborgt en bindt de respectieve erfgenamen, executeurs, bestuurders en andere wettelijke vertegenwoordigers, opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden van de partijen. U mag deze overeenkomst niet toewijzen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij kunnen deze Overeenkomst toewijzen aan een derde partij na kennisgeving aan u.

11.12 Gelijkwaardigheid

Deze elektronische overeenkomst en alle andere materialen die in deze overeenkomst zijn opgenomen, zijn dat ook:

(a) voor alle doeleinden worden beschouwd als "schriftelijk" of "schriftelijk" en voldoen aan alle wettelijke, contractuele en andere wettelijke vereisten voor het schrijven;

(b) wettelijk afdwingbaar als een ondertekend schrijven ten opzichte van de partijen die onderworpen zijn aan de elektronische documenten; en

(c) als "origineel" worden beschouwd wanneer zij worden afgedrukt op basis van elektronische records die in het kader van de normale bedrijfsuitoefening zijn opgesteld en worden bijgehouden.

2. Elektronische documenten die als bewijs worden ingevoerd in een gerechtelijke procedure, arbitrage, bemiddeling of procedure, zijn, indien zij in het kader van de normale gang van zaken worden opgesteld en bijgehouden, in dezelfde mate toelaatbaar als schriftelijke bedrijfsbescheiden in een vergelijkbare vorm die op soortgelijke wijze worden opgesteld en bijgehouden.

11.13 Wijzigingen

We kunnen deze overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het beoordelen van alle communicatie over deze Overeenkomst op onze Website en erkent dat u geacht wordt akkoord te zijn gegaan met de voorwaarden van de wijzigingen die op onze Website worden meegedeeld als u onze Diensten blijft gebruiken.

11.14 Professioneel advies

Alle door ons aan u verstrekte informatie is slechts een leidraad en u stemt ermee in dat het geen professioneel advies is. U dient contact op te nemen met professionele boekhouders, fiscalisten, juristen en andere adviseurs voordat u besluit om gebruik te maken van onze diensten.

11.15 Ontheffingen

Een verklaring van afstand van deze overeenkomst is niet van kracht tenzij deze schriftelijk en ondertekend is (elektronische handtekeningen toegestaan) door de partij tegen wie de verklaring van afstand wordt afgedwongen.

11.16 Overleven

De bepalingen van de afdelingen 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10.2 en 11 van deze overeenkomst blijven ook na de beëindiging en het verstrijken van de overeenkomst van kracht.

11.17 Overmacht

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door vertraging of het niet nakomen van onze verplichtingen onder deze Overeenkomst wanneer de vertraging of het falen het gevolg is van overmacht.